Vành cơ 16 nan ĐEN viền vàng đỏ - Dream, Wave, win - Thế Giới Motor
x